Lò Anh Toàn
Lò Anh Toàn Con đường dẫn đến thành công!
Lò Anh Toàn

Chỉ Thị 40

: 40
: 30 phút

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021của Ban Bí thư đã yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện nội dung nào dưới đây?

Câu hỏi 2. Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã yêu cầu cần tạo điều kiện gì cho Ngân hàng Chính sách xã hội?

Câu hỏi 3. Đơn vị nào được giao Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội?

Câu hỏi 4. Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội không yêu cầu tập trung các nguồn vốn nào vào Ngân hàng Chính sách xã hội:

Câu hỏi 5. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định trong Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội:

Câu hỏi 6. Nội dung nào không phải là nội dung nhiệm vụ “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội” tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư?

Câu hỏi 7. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định đây là một nội dung công tác nào dưới đây của cấp uỷ, chính quyền các cấp:

Câu hỏi 8. Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội”, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ “Chỉ đạo, thực hiện tốt việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng” cho đơn vị nào?

Câu hỏi 9. Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã xác định nội dung, nhiệm vụ, bố trí đủ, kịp thời nguồn tài chính tín dụng chính sách xã hội theo hướng nào:

Câu hỏi 10. Theo chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, một trong những nội dung về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là?

Câu hỏi 11. Trong nhiệm vụ “Tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội” tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục làm gì?

Câu hỏi 12. Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần thực hiện nhiệm vụ gì để “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội”:

Câu hỏi 13. Quyết định số 401/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được kí ban hành vào ngày/tháng/năm nào?

Câu hỏi 14. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tín dụng chính sách xà hội là một trong những nhiệm vụ gì trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

Câu hỏi 15. Nội dung nào sau đây không phải nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội quy định trong Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội:

Câu hỏi 16. Theo Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội?

Câu hỏi 17. Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu đơn vị nào phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội:

Câu hỏi 18. Một trong những nội dung về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được chỉ đạo trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, là:

Câu hỏi 19. Nội dung nào không phải nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội?

Câu hỏi 20. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội cần tăng cường công tác gì?

Câu hỏi 21. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa mấy ban hành?

Câu hỏi 22. Nội dung nào KHÔNG phải là nội dung nhiệm vụ “Tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội” tại Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội?

Câu hỏi 23. Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành vào thời gian nào?

Câu hỏi 24. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021, Ban Bí thư yêu cầu những đơn vị nào sau đây thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW:

Câu hỏi 25. Theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nội dung nào dưới đây không thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Câu hỏi 26. Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện nhiệm vụ gì để “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội”:

Câu hỏi 27. Theo Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhiệm vụ nào sau đây của Măt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần tập trung thực hiện:

Câu hỏi 28. Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện nội dung nào dưới đây?

Câu hỏi 29. Nội dung nào trong Chỉ thị 40-CT/TW được đề cập về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội?

Câu hỏi 30. Nội dung nào không phải mục đích của Kế hoạch triển khai chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

Câu hỏi 31. Trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.” được phân công chính cho đơn vị nào?

Câu hỏi 32. Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành vào thời gian nào?

Câu hỏi 33. Trong Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã yêu cầu cần phải làm gì để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội?

Câu hỏi 34. Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội giao cho đơn vị nào có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Câu hỏi 35. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành ngày tháng năm nào?

Câu hỏi 36. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội quy định trong Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

Câu hỏi 37. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan, tổ chức nào thực hiện nhiệm vụ “ Mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội”?

Câu hỏi 38. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác nào sau đây:

Câu hỏi 39. Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội quy định đơn vị nào không có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị?

Câu hỏi 40. Nội dung nào không phải là tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40 mà Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã nêu ra:

  Ý kiến bạn đọc